Privacyverklaring

De gemeente Emmen heeft persoonsgegevens nodig om u goed te kunnen helpen en om haar taken uit te voeren. Wij gebruiken uw gegevens met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij netjes en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in verschillende wetten zoals bijvoorbeeld:

 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming
 • Wet Basisregistratie Persoonsgegevens
 • Telecommunicatiewet
 • Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe de gemeente omgaat met uw privacy? Stel dan uw vraag via gemeente@emmen.nl (link stuurt een e-mail) of aan onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer H. de Groot via fg@emmen.nl (link stuurt een e-mail). Meer informatie over privacy leest u ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (externe link).

Het meten van bezoek

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Gebruik gegevens van personen

De gemeente voert taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners. De gemeente gebruikt hiervoor soms uw gegevens. Als u in Emmen woont, houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP). En als u bijvoorbeeld iets wilt regelen of aanvragen via gemeente.emmen.nl, dan heeft de gemeente vaak uw persoonsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres nodig om u goed te kunnen helpen.

De gemeente heeft gegevens van personen nodig, bijvoorbeeld:

 • Voor het uitvoeren van taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
 • Voor het regelen van uw betaling.
 • Voor het versturen van een nieuwsbrief.
 • Voor het versturen van een klanttevredenheidsonderzoek.
 • Om contact met u op te nemen als dit nodig is.
 • Om u  veranderingen van onze diensten en producten aan u door te geven.
 • Om iets bij u af te leveren.
 • Als wij ze volgens de wet moeten gebruiken, bijvoorbeeld voor de belastingaanslag.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens van personen

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere gegevens van u nodig hebben. De gemeente gebruikt alleen gegevens als die volgens de wet mogen. Bijzondere en/of gevoelige gegevens van personen zijn bijvoorbeeld:

 • Gegevens over uw bank en uw bankrekeningnummer.
 • Informatie over uw gezondheid.

Gegevens die we verwerken

Diensten en producten

Als u gebruik maakt van diensten, producten of nieuwsbrieven van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die geeft u ons bijvoorbeeld via een formulier op de website of aan de telefoon. Denk hierbij aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Basisregistratie personen

Iedere inwoner van Nederland is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Hierin staat bijvoorbeeld uw naam, adres, gegevens over uw huwelijk, kinderen en uw nationaliteit. Woont u in Emmen? Dan houden wij uw gegevens bij. Bij het uitvoeren van onze taken moeten wij de gegevens uit de BRP gebruiken. Maar ook andere overheidsorganisaties gebruiken de persoonsgegevens uit de BRP. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of uw zorgverzekering. Veranderen uw gegevens? Geef dit dan aan ons door.

Cookies

Op de website van de gemeente Emmen wordt gebruik gemaakt van cookies. Daarmee kunnen we de website aanpassen op de wensen van onze bezoekers. Meer informatie leest u op de pagina over cookies.

Gegevens aan andere organisaties

Gemeente Emmen geeft uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is. Gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) delen we alleen met andere overheidsorganisaties of organisaties die uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk. Op de website van de Rijksoverheid leest u welke gegevens in de BRP (externe link) staan en welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarom (externe link).

We hebben verwerkersovereenkomsten met organisaties die in opdracht van de gemeente uw gegevens opslaan in computersystemen. In deze contracten regelen we hoe deze organisaties moeten omgaan met de beveiliging en privacy van uw gegevens. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het opslaan en gebruik van uw gegevens.

Gegevens uit onderzoeken

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens. Bijvoorbeeld resultaten van bewonersonderzoeken of gegevens over een dorp of de stad. Deze informatie kan bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en ook bewoners helpen. Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld computerprogramma’s en websites ontwikkelen. Daarom geven wij deze gegevens alleen als dat nodig is. We maken geen informatie openbaar als dat naar een persoon kan leiden. Onze medewerkers zijn verplicht om de privacy van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wilt u weten hoe lang uw gegevens bewaard worden, kijk dan in deze selectielijst van de Archiefwet (externe link).

Beveiliging

De gemeente beschermt uw gegevens zo goed mogelijk. De Functionaris Gegevensbescherming en de Privacybeheerder BRP van de gemeente Emmen controleren dat medewerkers van de gemeente goed omgaan met de persoonsgegevens. Zij vertellen en adviseren de medewerkers ook hoe zij de regels moet uitvoeren.

Soms moet de gemeente van te voren aan u doorgeven of toestemming vragen als zij uw persoonsgegevens wil gebruiken. De gemeente heeft ook beveiligingsmaatregelen- en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens versleuteld en zijn er toegangscontroles op computersystemen. Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens en moeten de gegevens geheim houden.

Privacywet

De gemeente Emmen verzamelt en gebruikt persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven doel en als dat mag van de privacywet. 

Regeling bescherming persoonsgegevens gemeente Emmen

De manier waarop de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in de ‘Regeling bescherming persoonsgegevens gemeente Emmen’. Deze regeling is een uitwerking van de Europese privacyrichtlijn, de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierin staan onder andere regels over datalekken, cameratoezicht en de controle op het naleven van de privacyregelgeving.

Rechten van Burgers

U heeft verschillende rechten als het gaat om persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om uw gegevens in te zien, aan te passen of in sommige gevallen te verwijderen. Ook kunt u een klacht indienen als u vindt dat de gemeente Emmen niet goed omgaat met uw persoonsgegevens.

 • Recht op inzage: u kunt uw persoonsgegevens inzien
 • Recht op correctie en verwijdering: u kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij uw e-mailadres bewaren dan kunt u vragen om dit te verwijderen. Soms is het niet mogelijke om iets te verwijderen. Bijvoorbeeld als het gaat om persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) of als het gaat om persoonsgegevens die we volgens de wet moeten bewaren.
 • Recht van verzet: u kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken. U kunt dit recht alleen gebruiken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doelen of als u bijzondere persoonlijke redenen heeft.
 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u heeft te ontvangen en deze meteen door te geven aan een andere organisatie.
 • Recht op menselijke blik bij besluiten: sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht dat personen er naar kijken (artikel 22 AVG). Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht aan de gemeente te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. U kunt om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken.

Uw recht gebruiken

U kunt de gemeente altijd om informatie vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens. De gemeente is verplicht om u een duidelijk antwoord te geven. Meer informatie over privacy leest u ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (externe link).

EnergieKnip app

Deze app wordt gebruikt voor het verzamelen van gegevens over energiebesparende maatregelen in de gemeente Emmen. Dat gebeurt op een privacyvriendelijke manier waarbij geen persoonsgegevens worden opgeslagen.

2022 EnergieKnip/Gemeente Emmen - Privacy - Toegankelijkheid

De website is een initiatief van Gemeente Emmen, INTERREG project BLING en Blockchainlab Drenthe